PRIKAZ STANjA U OBLASTI SPORTSKE KULTURE OPŠTINE IRIG

Sportska kultura opštine Irig objedinjena je kroz Sportski savez opštine Irig (punih 25 godina jedinstva i organizovanosti sportskog pokreta) koji predstavlja asocijaciju:

Opštinskog odbora dečijeg sporta i olimpiskog vaspitanja, dečijeg i omladinskog razvojnog sporta i trim i edukativnih programa za decu i mlade (ŠŠD, društvo dečije ustanove i stručni aktivi);
Opštinskog odbora rekreativnog sporta „Sport za sve” (aktivi pri mesnim zajednicama i sportskim organizacijama) i
Takmičarskog sporta – sportskig organizacija (sportski klubovi i društva).

Sportski savez opštine Irig svojim programskim sadržajima, sportskim, rekreativnim, edukativnim i trim aktivnostima obuhvata, interesno okuplja i organizuje građane svih uzrastnih kategorija. U funkciji sportskog saveza, kao prioritetan programski zadatak, su školovanje, stručno usavršavanje i edukacija kadrova sportske kulture i održavanje, adaptacija, izgradnja i opremanje objekata sportske kulture.

Koncepcija razvoja i unapređenje sportske kulture Irig temelji se na postojećem idejnom konceptu (Projekcija - Strategija razvoja sportske kulture na teritoriji opštine Irig), u saglasnosti sa prostorno-materijalnim pretpostavkama razvoja ove oblasti.

DEČIJI I ŠKOLSKI SPORT I OLIMPIJSKO VASPITANjE, DEČIJI I OMLADINSKI RAZVOJNI SPORT I TRIM I EDUKATIVNI PROGRAMI
Pored redovnog nastavnog programa sportskog obrazovanja i vaspitanja, dečija ustanova, dve osnovne škole (sa 6 područnih odeljenja) i jedna srednja stručna škola (2 odeljenja prvog razreda) putem svojih sportskih društava uključuju se u programske sadržaje mesnih sportskih organizacija, aktiva i Sportskog saveza opštine Irig od kojih ističemo: kros takmičenja, javne časove sportske kulture, biciklistička prvenstva, obuku dece neplivača, školu plivanja, sportska posela, turnirska takmičenja i priredbe, „Dan izazova”, edukativne ekskurzije, redovan sistem SOŠOV i OSIURS takmičarskog sporta na nivou škola, okruga, regiona i Republike Srbije, kao i druge akcije i manifestacije sportske kulture.

Sa ponosom ističemo i trogodišnju saradnju sa Pokrajinskim zavodom za sport Vojvodine koji, bez nadoknade, vrši dijagnostiku fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i sportsko usmeravanje naše dece.

Ističemo i učešće naših naprednih mladih sportista u radu sportskih kampova perspektivnih mladih sportista,predselekcionih nacionalnih kampova i nacionalnih trenažnih centara.

REKREATIVNI SPORT - „SPORT ZA SVE”
Rekreativni sport, kojem stanovništvo opštine Irig značajno preferira, realizuje se kroz javne časove sportske rekreacije koje sprovode pojedine sportske organizacije i aktivi a Sportski savez opštine Irig ih podstiče i „preskromno” stimuliše (putem Pravilnika o finansiranju sportske kulture opštine Irig). Sa ponosom ističemo rekreativnu i masovnu aktivnost naših planinarskih društava, narodno nadmetanje i višeboj na prelepim manifestacijama „Guščijada” i „Vidovdanski sabor u Vrdniku”, turnire i otvorena prvenstva veterana koja su dostigla međunarodni karakter i naravno, redovito učešće i trijumfovanje na Pokrajinskim sportsko-rekreativnim sustretima mesnih zajednica Vojvodine i drugim programskim sadržajima koje realizuje Savez „sport za sve” Vojvodine.

Zbog specifičnosti uslova u kojim bitiše najviše radništva opštine Irig (prestanak rada firmi, privatizacija, ...sve manji broj zaposlenih lica, socijalna i starosna struktura, ...nepostojanje dobre sindikalne organizovanosti, ...) ugasile su se same po sebi, nekada i veličanstvene radničko-sportske aktivnosti. Radničko-sportske igre se već godinama ne organizuju zbog slabog interesovanja preostalog radništva. I bez obzira na surovu borbu za egzistenciju radnika i njihovih porodica mora se energično pristupiti i objektivno ponuditi mogućnost radništvu za društveno-sportsku relaksaciju, a od poslodavaca zahtevati potpunu saradnju i u zajedništvu sa njima upućivati radnike na zdravstevnokorisne sadržaje (rekreacija, RSI, ...) pa čak i na antizamorne(aktivne) odmore oporavka.

TAKMIČARSKI SPORT–SPORTSKE ORGANIZACIJE (KLUBOVI I DRUŠTVA)
Takmičarski sport interesno obuhvata i sportskom aktivnošću organizuje 17 sportskih organizacija na tridesetak takmičarskih ekipa i timova i angažuje oko 1200 aktivnih-redovnih (registrovanih) sportista-sportiskinja svih uzrasnih kategorija (pioniri, mlađi kadeti, kadeti, omladinci, seniori). Takmičarske ekipe i timovi sportskih organizacija uzimaju učešće u redovnom-liga sistemu takmičenja od lokalnog do saveznog nivoa ili učestvuju na smotrama, susretima, pohodima, festivalima i turnirskim prvenstivma od lokalnog do međunarodnog nivoa.

Gotovo sve sportske organizacije u daljem sportskom napretku sprečavaju nedostatak potrebnih finansijskih sredstava, sopstvenih prevoznih sredstava, sportske opreme, rekvizita, adekvatinih objekata sportske kulture i dovoljno stručnih kadrova u sportu.

Pored mnogobrojnih limitirajućih faktora (materijalno-finansijski, drastičnni pad nataliteta, migracija mladih zbog školovanja ili zaposlenja na strani) za razvoj i unapređenje sporta-sportsko napredovanje, takmičarske ekipe i timovi a naročito pojedinci standardno i u svim oblastima sportske kulture postižu sjajne rezultate, daleko veće od stvarnih mogućnosti i ulaganja sredine bitisanja, odnosno bez odgovrajuće materijalne podloge i sigurnog sistema (instrumenata) za napredovanje. Na realne takmičarske aspiracije klubova i dalje moraju biti potisnute u drugi plan, moramo se okrenuti osnovnoj ideji sporta-sportu koji širokim masama stanovništva donosi radost, osećanje solidarnosti, navodi na druženje-kolektivnost, gradi kompletne ličnosti sa zdravim pristupom životnim problemima. Naša dugoročna težnja mora biti da opština Irig bude za spot i u sportu. Time ćemo imati privilegiju da delimo život sa zdravim generacijama, sa budućim dobrim ljudima i sa šampionima dobre volje i sporta. Ta privilegija se mora i zaslužiti, zaslužićemo je i zato je naša obaveza da sport bude sastavni deo života svakog građanina, svakog deteta i sve ih putem sporta u optimalnim uslovima uključiti u sve pozitivne društvene tokove, svi imaju dovoljno energije i želje i moramo ih u svemu tome adekvatno podržati. Dokaz svemu tome su dobro organizovane granske, trim i edukativne sportske škole koje sa lakućom pohađaju stotine „petlića, mišonja, lavova, mačkova i lepotica”, devojčica i dečaka predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

KADROVI SPORTSKE KULTURE
Školovanje i stručno usavršavanje kadrova za potrebe sportske kulure opštine Irig vrši se putem Pokrajinskog zavoda za sport Vojvodine, Fakulteta za sport i turizam „TIMS”, Fakulteta sportske kulture (DIF-a), Sportske akademije, tečajeva, kurseva, seminara, specijalizovanih seminara i savetovanja a sve u zavisnosti od interesovanja, prioriteta i finansijske mogućnosti polaznika, klubova, društava, strukovnih i granskih odbora i Sportskog saveza opštine Irig.

Postojeći sportski kalendar u ondosu na potrebe, u nekim oblastima sportske kulture je zadovoljavajući, a u nekim nedovoljan i neadekvatan.

OBJEKTI SPORTSKE KULTURE
Sportski objekti opštine Irig su još uvek malobrojni, neadekvatni i nedovoljni za ukupnu aktivnost potreba oblasti sportske kulture.

Školske sportske sale (dve, 24X12+7m) su nedovoljnih dimenzija, nedovoljno opremljene i bez potrebne opreme i rekvizita. Sportska „balon” sala je nedovršena i za dovođenje u upotrbnu funkciju zahteva još dosta finansijskog ulaganja, ali i da se završi to nije odgovarajuća sportska hala za potrebe sportista i prijatelja sporta. Malobrojni sportski tereni i poligoni na otvorenom prostoru su malih dimenzija, loših betonskih podloga, prastarih konstrukcija i opreme (opasni po bezbednost korisnika), bez tribina, ograde, i osvetljenja, ili su to još uvek improvizovane površine sa ledinskom travnatom površinom.

Postoje dva lepa košarkaška igrališta u Irigu, rukometno-malofudbalsko školsko u Vrdniku i „kapitalni” plivački objekti u okviru Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal” u Banji Vrdnik, koji isto tako zahtevaju mnogo ulaganja u kompletiranje (ograde, osvetljenje, tribine, ....) ili održavanje (naročito bazena u „Termalu”). Travnati fudbalski tereni su najkritičniji u Krušedolu, Rivici i Vrdniku a prateći tehnički objekat (zgrada sa svlačionicama, kupatilima, ...) u Jasku gotovo da i ne postoje.

Potrebno je sve objekte sportske kulture dovesti u odgovarajuću i potpunu funkciju i konstantno održavati, naročitu pažnju ulaganja posvetiti fudbalskom igralištu u Jasku (3. mesto po veličini u Opštini) i pristupiti izgradnji sveobuhvatnog sportsko-rekreativnog centra u Banji Vrdnik za sopstvene potrebe i za razvoj sportskog turizma.

SPORT OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA
Još uvek nije iskazana značajnija potreba za organizovanjem ovog vida „humanog” sporta. Stonoteniski klub „Vrdnik” veoma rado posvećuje pažnju individualnim potrebama, pre svega gostima Banje Vrdnik.

AFIRMACIJA ŽENSKOG SPORTA
Članice stonoteniskog kluba „Vrdnik” su ponos Opštine Irig ne zato što su jedini takmičarski reprezenti-promoteri ove sredine nego i zato što postižu sjajne rezultate u zemlji i inostranstvu. Ako ne možemo da afirmišemo-omasovimo ženski sport, onda moramo daleko više ulagati u ženski stoni tenis i tekvondo koji se sve više ističe radom i rezultatima.

U planinarstvu je sasvim druga slika, gotovo 70% članstva čine žene.

AKCIJE I MAIFESTACIJE SPORTSKE KULTURE
Programski sadržaj Sportskog saveza opštine Irig, zbog nedostatka sredstava, najviše se redukuju u okviru organizovanja akcija i manifestacija i to isključivo kada su odrasli u pitanju.

ZDRAVSTEVNA BRIGA O SPORTISTIMA, OSIGURANjE SPORTISTA I SPORTSKA IMOVINA
Zdravstvenu brigu o sportistima isključivo vode sportske organizacije, predmetni nastavnici i direktori škola i dečijih ustanova, odnosno realizatori programskih sadržaja sportske kulture.

Učenici i sudenti-sportisti najčešće su osigurani putem svojih obrazovnih ustanova i institucija dok se o ozbiljnijem-permanentnom osiguranju sportista i sportske imovine, zbog hronične besparice ni ne razmišlja do bogatijeg sutra ili posebne sportske-zakonske naredbe.

FINANSIRANjE SPORTSKE KULTURE
Finansiranje sportske kulture u opštini Irig 99,9% vrši se iz Budžeta ove Opštine i manjeg broja mesnih zajednica, a visina sredstava limitirana je veličinom Budžeta i fiskalnom politikom nadležnog državnog organa.

Sredstva namenjena za sportsku kulturu hronično su nedovoljna i pokrivaju svega (u proseku) 51% realnih potreba ove oblasti ne računajući pri tome izgradnju objekata spoetske kulture. Donatori, sponzori i pokrovitelji sporta gotovo da i ne postoje u ovoj sredini. Da Lokoalna samouprava, predvođena čelnim ljudima i njihovim saradnicima nema razumevanja za ovu divnu oblast društevog delovanja i istrajno-uporni, društveno-sportski radnici bi bili bespomoćni.

Sportski savez opštine Irig, dokazano dogogodišnjim iskustvom, ima dobar-objektivan, realan i racionalan instrument finansiranja-Pravilnik o finansiranju sportske kulture u ovoj sredini, koji sadrži Generalnu godišnju odluku o programsko-planskoj raspodeli sredstava po segmentima (oblastima i područijima) sportske kulture, Kriterijume i merila za učešće u finansiranju programsko-planskih sadržaja sportske kulture opštine Irig i Pravilnik o vrednovanju (bodovanju) organizovanosti rada i ostvarivanje radnih i takmičarskih rezultata sportskih organizacija (klubova i društava) - udruženih članova Sportskog saveza opštine Irig.

Ne treba dozvoliti bilo koju vrstu mešanja u raspodelu sredstava u oblasti sporta čak, naprotiv, Sportski savez podržati i zahtevati doslednu primenu istih. Zbog realnih aspiracija sportske organizacije nikada neće biti zadovoljne ukupnim iznosom sredstava ali zato moraju, i jesu, biti zadovoljni postupkom utvrđivanja pripadajućih bodova-sredstava.

ZAKLjUČNO RAZMATRANjE
Opština Irig spada u red najmanjih i privredno nedovoljno razvijenih opština APV i Republike Srbije, sa oko 13000 stanovnika i negativnom stopom nataliteta.

Sumirajući rad, ostvarene razultate i impozantan broj aktivnih učesnika u oblasti sportske kulture opštine Irig, ne možemo da ne istaknemo da su sport i sportska kultura u uopšte delili i još uvek dele sudbinu društvenih kretanja i zbivanja i da su se po ko zna koji put, pokazali žilavijim i otpornijim od mnogih drugih oblasti.

Opšte materijalno siromaštvo, izazvano ekonomskim stanjem društva, učinilo je da smo se svi zajedno svikli da živimo i radimo u specifičnim uslovima, nastojeći da se očuva dostignuti nivo razvijenosti sportske kulture i koliko-toliko razvojno unapredi i još više omasovi. Programi su redukovani, odricali smo se mnogo toga lepog, korisnog i potrebnog, ali ne i sportske igre i sportskog duha i jednistva sportskog pokreta u opštini Irig.

Zahvaljujući matičnom Sportskom savezu, udruženim članovima Saveza i svim pregaocima sportske kulture opštine Irig, postizani su i postižu se rezultati nakoje možemo biti ponosni, ne zato što su izuzetno vredni-posebni, naročiti, vrhunski-već zato što su uopšte postignuti.

Sportski savez opštine Irig ima jasnu koncepciju strateškog razvoja sportske kulture u Opštini i zbog nedovoljnih materijalno-finansijskih mogućnosti iste, ZASLUŽUJE FINANSIJSKU PODRŠKU I DALEKO VEĆA ULAGANjA, pre svega Republike Srbije. Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, fondova za kapitalna ulaganja i drugih odgovarajućih i zainteresovanih invrstitora i partnera, NAROČITO U POGLEDU ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE, IZGRADNjE I OPREMANjA OBJEKATA SPORTSKE KULTURE.